Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM https://sklep.boguslawie.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym
https://sklep.boguslawie.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez
Gospodarstwo Rolne Bogusławie Anna Andreas.
2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:

 • Serwis: serwis internetowy https://sklep.boguslawie.pl;
 • Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
 • Właściciel: Gospodarstwo Rolne Bogusławie Anna Andreas, ul. Bolesława Krzywoustego
  71, 72-112 Stepnica, NIP: 8511322654, REGON: 300080969 ;
 • Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym
  Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych.
  Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies
  najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas
  ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
 • Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne
  (Dz. U. 2014.243 ze zm.);
 • Ustawa śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);
 • Ustawa odo: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.
  2014.1182 ze zm.).

3. Celem Polityki jest w szczególności:

 • udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie,
  wymaganych przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego;
 • zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym
  standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w
  szczególności w Ustawie śude, Ustawie odo i Prawie telekomunikacyjnym.
 • Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do
  niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 • W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez
  Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie Polityki.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciel zgodnie z przepisami
prawa. Uzyskane przez Właściciel dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na
podstawie udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie ustawowych
przesłanek uzasadniających przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa, w
szczególności z Ustawą odo oraz przepisami wykonawczymi.

2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu
  przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej
  niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. Właściciel stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną, a w szczególności ochronę przed:

 • udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
 • zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
 • przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa,
 • zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych,
technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel
zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony danych osobowych pozwalającą
na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami,
płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane
osobowe Właściciel zapewnia dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich
weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 3. Cookies

1. Cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
 • optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie
  urządzenia końcowego Użytkownika,
 • tworzenia statystyk,
 • utrzymania sesji Użytkownika,
 • dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

2. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy śude, Ustawy odo i
Prawa telekomunikacyjnego.
3. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela,
oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do
przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne
przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu
mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te
mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną
ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w
ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
4. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi
przechowywanie danych Właściciela w urządzeniu końcowym Użytkownika.
5. Zmiana ustawień Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w
szczególności wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies
nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z
zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
6. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu
końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne
zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
7. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują
zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu
zainstalowanym w tym urządzeniu.
8. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii
stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Właściciel w razie świadczenia na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną może
instalować oprogramowanie w urządzeniach końcowych Użytkownika przeznaczonych do
korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że
Użytkownik:

 • przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany o celu, w jakim zostanie
  zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez Właściciela z tego
  oprogramowania;
 • zostanie poinformowany o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego
  Użytkownika;
 • przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.

2. Informacje w ww. zakresie zostaną udzielone Użytkownikowi wraz z dostarczeniem
oprogramowania niezbędnego do korzystania z usług.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem
01/03/2018. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym
Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy odo, Ustawy śude.